Business coaching auttaa organisaatiota kehittymään

Vauhditetaan muutosta

 • Business coaching on yksilön, ryhmän tai tiimin valmentamista kohti haluttua tavoitetta.
 • Coaching tukee organisaation uudistumista ja kehittymistä kohti uutta, ja auttaa yksilöitä tai tiimejä kehittymään, oivaltamaan ja ottamaan uusia toimintatapoja käyttöön.
 • Coaching voidaan toteuttaa myös osana organisaation kehitysohjelmaa.

Business coachingia voidaan toteuttaa

Yksilölle

Tavoitteellista oman toiminnan ja ajattelun kehittämistä sekä tukea.

Ryhmälle

Ryhmän jäsenillä henkilökohtaiset tavoitteet, mutta ryhmällä yhteinen kehitysteema.

Tiimille

Tiimin jäsenillä on yhteinen tavoite. Tästä hyötyvät niin asiantuntija- ja projektitiimit sekä johtoryhmät.

Yksilöcoachingissa kehität itseäsi tavoitteidesi mukaan

Yksilöcoachingissa on kyse oman ajattelun ja toiminnan reflektoinnista, itsetuntemuksen syventämisestä ja tavoitteellisesta oman toiminnan kehittämisestä. Valmennettavana on yksilö. Prosessin kattotavoite sovitaan yhdessä valmennettavan ja organisaation edustajan kanssa. Kullekin tapaamiselle sovitaan valmennettavan kehittymiseen liittyvä tavoite, joka tukee kattotavoitteen saavuttamista. Tavoite asetetaan yksilölle, mutta sen tarkoituksena on tukea koko organisaation tavoitteiden toteutumista.

 

Yksilöcoachingin hyötyjä: mahdollisuus syventyä työssä tarvittaviin voimavaroihin, vahvuuksiin ja kehittymisen esteisiin, käsitellä työn haastavia tilanteita ratkaisukeskeisesti, muokata omaa työtään tai saada mahdollisuus reflektoida omaa toimintaansa ja kehittyä työssä.

Ryhmäcoaching on ryhmässä toteutettavaa yksilöcoachingia

Ryhmäcoachingissa on yhteinen kehittymisteema. Teemat rakentuvat uudistumistavoitteiden mukaisesti ja ovat esimerkiksi:

 • Asiantuntijana tai esihenkilönä kehittyminen
 • Asiantuntijasta esihenkilöksi kehittyminen
 • Uuden suunnan löytäminen omalle työlle ja kehittymiselle
 • Uuteen työrooliin kehittyminen muutostilanteessa
 • Itsensä johtaminen
 • Työhyvinvoinnin vahvistaminen
 • Yrityksen tulevaisuuden talenttien kehittäminen
 • Tohtoriopiskelijoiden uravalmennus

Ryhmämuotoisen coachingin hyötyjä:  

 • Toisilta oppiminen
 • Mahdollisuus kuulla muiden kokemuksia
 • Saada vertaistukea
 • Omien coachingtaitojen kehittyminen
 • Kustannustehokkuus

Tiimicoaching on yksilöistä koostuvan tiimin valmentamista

Tiimin jäsenillä on yhteinen tavoite. Tiimicoachingista hyötyvät asiantuntija- ja projektitiimit sekä johtoryhmät.

Teemat rakentuvat tiimin kehitystarpeen ja tavoitteen mukaisesti ja ovat esimerkiksi:

 • Tiimin perustehtävän, tehtäväjaon ja tavoitteiden määrittely
 • Tiiminä kehittyminen
 • Tiimin osaamisen kehittäminen
 • Itseohjautuvuuden kehittäminen
 • Organisaation muutostilanne

Tiimicoachingin hyötyjä: tiimin yhteisen tavoitteen kirkastuminen, tiiminä kehittymisen tukeminen, tiimin sisäisen osaamisen kehittyminen sekä tietoisuus vahvuuksista, heikkouksista ja toimintamalleista, tehtävän ja vastuiden selkiytyminen ja yhdessä oppiminen.